Mensenrechten beschermen

 

Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden waar elk individu recht op heeft. Aangezien er veel mensen zijn die bijdragen aan het succes van XD Connects - van eindgebruikers tot de werknemers in onze toeleveringsketen - is het waarborgen van hun mensenrechten een van de pijlers van onze ESG-routekaart. Deze inspanningen dragen bij aan SDG 8: Fatsoenlijk werk en economische groei, een van de SDG's die ons bedrijf ondersteunt.

We gebruiken onze invloed in onze waardeketen om ervoor te zorgen dat de mensenrechten van mensen die betrokken zijn bij onze activiteiten altijd worden gerespecteerd. Dit betekent dat we kijken naar onze toeleveringsketen, onze eigen activiteiten, onze klanten en de eindgebruikers van onze producten.

Op onze ESG-ambities pagina staat een overzicht van onze belangrijkste prestatie-indicatoren op het gebied van mensenrechten. Deze omvatten het percentage van onze leveranciers met een geldige sociale audit en leefbare lonen voor arbeiders in onze toeleveringsketen.

Op deze pagina laten we zien hoe elk van deze groepen past binnen de mensenrechtenpijler van onze ESG-routekaart. Je vindt er ook definities van sleutelbegrippen, ontwikkelingen in de regelgeving en leermiddelen over dit onderwerp. 

Vragen kunnen worden gericht aan esg@xdconnects.com

De belangrijkste concepten

Mensenrechten zijn inherent aan alle mensen en omvatten burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Mensenrechten worden beschermd door internationale wetgeving en omvatten principes zoals gelijkheid, waardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid.

Dwangarbeid verwijst naar situaties waarin mensen gedwongen worden om tegen hun wil te werken. Mensen worden meestal beroofd van hun vrijheid en autonomie. Dwangarbeid is een schending van de mensenrechten en is verboden volgens internationale arbeidsnormen.

Kinderarbeid is de uitbuiting van kinderen voor economisch gewin of werk dat hun opvoeding, ontwikkeling en welzijn in de weg staat. Kinderarbeid is een belangrijke schending van de rechten van kinderen en is verboden onder internationale verdragen.

Het bieden van fatsoenlijk werk verwijst naar werkgelegenheid die eerlijke lonen, veilige arbeidsomstandigheden, sociale bescherming en mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling biedt. Het omvat het recht om te werken in een omgeving die de waardigheid van werknemers respecteert. Dit wordt gepromoot door de Internationale Arbeidsorganisatie.

Het uitvoeren van due diligence betekent grondige en proactieve inspanningen leveren om de potentiële risico's of negatieve gevolgen van de activiteiten van een bedrijf te identificeren, te voorkomen en te beperken. Het gaat om het uitvoeren van onderzoeken en evaluaties om ervoor te zorgen dat de activiteiten van een bedrijf voldoen aan wettelijke, ethische en sociale normen. 

Landen stellen steeds vaker due diligence-eisen op het gebied van mensenrechten. Verderop op deze pagina beschrijven we hoe we voldoen aan de vereisten die van toepassing zijn op onze activiteiten.

Sociale audits bij onze fabrikanten

Onze producten worden gemaakt in de fabrieken van onze leveranciers en gemonteerd door hun werknemers. Het is belangrijk voor ons dat de arbeidsomstandigheden waarin onze collectie wordt gemaakt voldoen aan geaccepteerde normen. 

We gebruiken onze invloed om de sociale omstandigheden bij onze leveranciers te verbeteren. Hiervoor maken we gebruik van sociale auditrapporten. Een externe auditor bezoekt fabrieken en toetst de omstandigheden aan een onafhankelijk ontwikkelde standaard, zoals BSCI of SMETA. Het rapport wordt gedeeld met alle inkopers via het platform van de normeringsinstantie. Deze jaarlijkse rapporten zijn hulpmiddelen voor inkopers om met hun leveranciers in gesprek te gaan over verbeteringsdoelen.

Op elke productpagina in onze collectie kunnen bezoekers de sociale auditstatus zien van de fabriek waar het product is gemaakt. We moedigen klanten aan om hier rekening mee te houden bij hun aankoop. Onze bedrijfs-KPI's zullen ons naar een punt leiden waar een geldige sociale audit beschikbaar is voor alle producten.
 

Dagelijkse werkzaamheden

Voordat we zaken doen met een leverancier, vragen we hen om een geldige sociale audit. Als ze er geen hebben, wordt er een toezegging verwacht dat ze met hun eerste audit zullen beginnen. Er zijn meerdere gevallen waarin onze interesse in sociale audits ertoe heeft geleid dat fabrieken zich voor het eerst hebben verplicht tot een jaarlijkse audit.

We gebruiken sociale auditrapporten om de prestaties van onze toeleveringsketen op het gebied van mensenrechten te evalueren. We hebben doelen gesteld voor verbetering. Om deze doelen te halen, gaan we in gesprek met leveranciers, maken we onze verwachting van verbetering duidelijk en vragen we naar hun plannen om te reageren op de opmerkingen van de auditor. 

Onze jaarlijkse evaluaties met belangrijke leveranciers omvatten hun sociale prestaties in de loop der tijd.

Wij erkennen sociale audits volgens de amfori BSCI, Sedex SMETA en SA8000 raamwerken. Deze zijn allemaal onafhankelijk ontwikkeld.

We ontwerpen onze eigen sociale auditcriteria niet en accepteren ook geen sociale audits die door andere bedrijven zijn ontworpen; deze zijn kwetsbaar voor het uit de weg gaan van de grote of ingewikkelde problemen in de toeleveringsketen en worden zelden uitgevoerd door onafhankelijke, deskundige auditors. Bovendien verlaagt het gebruik van erkende raamwerken de last voor leveranciers, omdat één audit kan worden gebruikt door al hun leveranciers die lid zijn van deze raamwerken.

XD Connects is sinds 2018 lid van amfori en Sedex. 

Zorgvuldig onderzoek naar mensenrechten

Er is veel activiteit in de regelgevingsarena rond meer (uitgebreide) en betere due diligence voor ESG-onderwerpen. Er worden hogere verwachtingen aan bedrijven gesteld dan ooit tevoren. Van bedrijven wordt verwacht dat ze zich bewust zijn van mensenrechtenrisico's in hun hele toeleveringsketen en dat ze actie ondernemen om impact te hebben.

Hieronder vind je een aantal landen/regio's die regulerende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat producten die op hun markten worden verkocht niet bijdragen aan mensenrechtenschendingen ergens in de toeleveringsketen. Deze selectie is op dit moment het meest relevant voor XD Connects activiteiten.

Noorwegen Transparantiewet

Omdat we producten verkopen in Noorwegen, zijn we verplicht om due diligence op het gebied van mensenrechten uit te voeren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor onze hele toeleveringsketen en zakelijke relaties. Communicatie over deze activiteiten met consumenten is ook opgenomen in de wet.

Ons actieve lidmaatschap van amfori BSCI helpt ons deze due diligence uit te voeren door middel van onafhankelijke audits bij onze leveranciers. De geldigheid van deze audit is voor elk product zichtbaar voor klanten. Transparantie is een belangrijke pijler van onze routekaart - we communiceren de voortgang in het waarborgen van de mensenrechten in onze toeleveringsketen via onze website, ons jaarlijkse impactrapport en op verzoek. 

Wet moderne slavernij VK

Deze wet verplicht bedrijven om jaarlijks een verklaring te publiceren over moderne slavernij in hun waardeketens. Hoewel niet wordt verwacht dat bedrijven bewijs leveren van een moderne slavernijvrije toeleveringsketen, moet de verklaring van het bedrijf de stappen beschrijven die zijn genomen om het risico van moderne slavernij te beheersen. 

Vind de XD Connects Verklaring moderne slavernij in onze bibliotheek. 

EU-richtlijn due diligence inzake duurzaamheid bij bedrijven 

Met deze richtlijn eist de EU van bedrijven dat ze de werkelijke en potentiële effecten van hun activiteiten op het milieu en op mensenrechtenschendingen identificeren en daar actie op ondernemen. Het uitvoeren van due diligence op hun hele waardeketen - niet alleen hun eigen activiteiten - zal hier deel van uitmaken. Dit is een uitgebreid stuk regelgeving dat preventieve actieplannen van bedrijven verwacht. 

Deze richtlijn wordt uitgevaardigd door de EU en moet worden geïmplementeerd door de lidstaten. De richtlijn is van toepassing op alle bedrijven die actief zijn in de EU (in verschillende mate). De definitieve tekst van de richtlijn wordt eind 2023 verwacht.

De volgende wetgeving (in de maak) is bekeken en niet direct van toepassing bevonden op onze activiteiten: Franse wet op de waakzaamheid; Duitse wet op de toeleveringsketen; Zwitserse due diligence-wetgeving op het gebied van mensenrechten; en de Canadese wet tegen dwangarbeid en kinderarbeid in toeleveringsketens. 

Mensenrechten in onze eigen activiteiten

Het respecteren van mensenrechten als bedrijf geldt net zo goed voor de werknemers in onze toeleveringsketen als voor onze eigen werknemers. De rechten van onze werknemers zijn vastgelegd in onze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO MITT). We houden ons aan de nationale wettelijke vereisten en volgen de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De naleving van de arbeidsvereisten die zijn vastgelegd in de FSC-standaard en GRS wordt jaarlijks gecontroleerd.

Onze decoratiefaciliteit - Printmasters - is de enige productiefaciliteit in onze groep. Om er zeker van te zijn dat de veiligheid van hun werknemers aan de normen voldoet, is Printmasters gecertificeerd volgens ISO 45001 Occupational Health and Safety Management. Bovendien wordt Printmasters jaarlijks gecontroleerd volgens het Sedex SMETA-auditkader. Mensenrechten zijn een belangrijk aandachtspunt bij deze audit, net als bij het BSCI-raamwerk van amfori.